Algemene Voorwaarden

 1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verbindt u zich tot het gestelde in deze voorwaarden. U dient zich voor ieder dansseizoen opnieuw in te schrijven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van plaatsing waarin ook het te betalen lesgeld staat vermeld.
 2. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verbindt u zich voor een heel dansseizoen, van september t/m juni (35 lessen). Bij tussentijds opzeggen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Bij opzegging door ziekte, zwangerschap of verhuizing, en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog 2 maanden lesgeld verschuldigd.
 3. Het cursusjaar bestaat uit 35 lessen en loopt van september tot en met juni. De vakantiedata worden bij aanvang van het seizoen meegedeeld in een nieuwsbrief en tijdens de lessen. Deze data worden waar mogelijk gesynchroniseerd met die van de scholen.
 4. Bij tussentijdse aanvang van de lessen berekenen wij het aantal lessen dat de leerling dit seizoen nog kan volgen plus het inschrijfgeld. Bij inschrijving ná 1 februari van het lopende cursusjaar kan slechts in één termijn worden betaald.
 5. Het verschuldigde lesgeld dient vóór genoemde data te zijn bijgeschreven. U dient hier zelf aan te denken, wij versturen dus geen rekening of acceptgiro. Bij het overschrijden van genoemde data wordt een herinnering gestuurd. Bij een aanmaning wordt u € 7,50 aan kosten berekend.
 6. In uw eigen belang en in het belang van de docenten en medeleerlingen wordt u erop gewezen indien enigszins mogelijk uw lessen iedere week te volgen. Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van de verplichting van betaling. Tijdig afgezegde lessen kunnen alleen in overleg met de docent worden ingehaald. Bij langdurige afwezigheid door b.v. ziekte of blessure zal alleen bij melding van te voren het lesgeld na twee weken tijdelijk worden stopgezet.
 7. Tijdens de lessen worden, buiten de leerlingen, geen onbevoegden toegelaten.
 8. Kledingvoorschriften: Tijdens de lessen is uniforme danskleding en -schoeisel verplicht. Dit kunt u ook via de balletschool aanschaffen. Het dragen van sieraden en horloges is, mede in verband met verlies, schade en veiligheid, tijdens de lessen niet toegestaan. Lang haar dient te worden opgestoken.
 9. De school stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens lessen, repetities of te geven voorstellingen, en evenmin voor die welke ondervonden op heen- en of terugweg.
 10. Adres-, telefoon- en e-mailwijzigingen dienen z.s.m. schriftelijk (per mail) aan de administratie te worden doorgegeven.
 11. Voor de goede orde is het vereist voor aanvang van de lessen tijdig aanwezig te zijn. Wij ontvangen graag een bericht (mail) bij afwezigheid.
 12. Het is niet toegestaan om zonder toestemming het lesmateriaal van de docenten en choreografen te gebruiken voor optredens elders. Er mag, zonder toestemming, geen beeld/filmmateriaal waar ook anderen op staan geplaatst worden op social media en youtube.
 13. Voor aanmeldingen, informatie, danskleding of vragen kunt u terecht op ons spreekuur. Dit spreekuur is op iedere 1e donderdag van de maand van 18.15 tot 19.00 uur in de balletschool (vakanties uitgezonderd). In de maand september is er elke donderdagavond spreekuur. Verder zijn wij telefonisch NIET bereikbaar, alleen per mail.